Echtscheiding

Op het moment dat er besloten is dat u en uw partner uit elkaar gaan, komt er heel wat op u af. Waar u gaat wonen, waar eventuele kinderen gaan wonen en of er alimentatie betaald moet worden, hoe bezittingen en schulden verdeeld moeten worden. Allemaal zakelijke overwegingen in een emotioneel en complex proces.

Voor een echtscheiding is in ieder geval een advocaat nodig. Enkel een advocaat is bevoegd om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. U heeft twee opties: een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (echtscheidingsmediation) of op eenzijdig verzoek aanvragen.

Wij willen scheiden (echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek)

Een relatie beëindigen, niet tegen maar met elkaar!

Als u in goed overleg uit elkaar gaat en goede afspraken kunt maken, dan heeft u samen slechts één advocaat nodig en niet ieder één. Deze advocaat legt voor u de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant, en dient vervolgens voor u beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in.

Ik/hij/zij wil scheiden (echtscheiding op eenzijdig verzoek)

Komt de beslissing van één kant, dan zijn de partijen het vaak niet eens en lopen emoties hoog op. Zo hoog, dat ze het niet meer kunnen opbrengen om samen de echtscheiding en de gevolgen daarvan te bespreken. In dat geval hebben beide partijen, dus zowel u als uw partner, een eigen advocaat. Een van de echtscheidingsadvocaten dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank en de andere partij kan zich daartegen verweren.

Of men nu een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indient, dan wel een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, er zullen in het kader van de echtscheiding in ieder geval de nodige zaken afgesproken c.q. geregeld dienen te worden.

Welke zaken moeten er geregeld worden bij een echtscheiding?

Kinderen (hoofdverblijfplaats, omgang, alimentatie)

Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan moeten er verschillende regelingen worden getroffen.

Waar komen de kinderen te wonen? Hoe wordt het contact/omgang met de beide ouders geregeld? Hoe ziet de kinderalimentatie eruit? Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift moet namens ouders aangegeven worden op welke manier zij hun kind/kinderen hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Als ouders het uiteindelijk niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kan aan de rechter gevraagd worden om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

Partneralimentatie

Gaat u scheiden, dan heeft één van de partners wellicht ook recht op partneralimentatie. Hierbij betaalt de partner die het meest verdient (alimentatieplichtige) aan de partner die het minst verdient (alimentatiegerechtigde) een bijdrage in het levensonderhoud. Dit gebeurt periodiek (meestal maandelijks) voor de periode van maximaal 12 jaar. Voorwaarde is wel dat de alimentatieplichtige het kan betalen, dat de alimentatiegerechtigde behoeftig is en ook daadwerkelijk behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar kosten van levensonderhoud.

Verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen

Heeft u bij het trouwen geen huwelijkse voorwaarden gesloten, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Bij gemeenschap van goederen is het vaak zo dat elke partner recht heeft op de helft van het vermogen. Vaak, maar niet altijd (denk bijvoorbeeld aan uitsluitingsclausule bij schenking of erfrechtelijke verkrijging). Er dient aldus allereerst vastgesteld te worden wat nu binnen de gemeenschap van goederen valt om te bezien hoe er vervolgens verdeeld zal moeten gaan worden.

Mogelijke onderdelen van een verdeling van een gemeenschap kunnen bijvoorbeeld zijn de inboedel, een woning, (aandelen in) een onderneming, banksaldi, schulden, polissen met een waarde etc.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan is voor wat betreft de verdeling of verrekening in beginsel bepalend datgene wat partijen daarover in hun huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken. Inzage in deze huwelijkse voorwaarden is aldus een vereiste om daarover nader advies te kunnen uitbrengen.

Toewijzing huurrecht woning

Indien er sprake is van een huurwoning zal er eveneens duidelijkheid dienen te komen over aan wie het huurrecht van die woning toekomt. Door het huwelijk wordt de partner namelijk automatisch medehuurder, óók al staat de huurovereenkomst niet op zijn of haar naam. Als partijen vervolgens gaan scheiden, dan hebben beide partijen evenveel recht om in het gehuurde te blijven wonen, zodat ook hieromtrent duidelijkheid dient te komen.

Pensioenaanspraken

Als echtpaar bouwt u ouderdomspensioen op. Na een echtscheiding moeten de aanspraken hierop worden verevend. Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding bent u verplicht binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding de pensioenfondsen op de hoogte te brengen.

De echtscheidingsprocedure

Allereerst dient u een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechter doet uiteindelijke uitspraak over de inhoud van het verzoekschrift. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding zal dit in veruit de meeste gevallen gebeuren zonder dat u daarvoor naar de rechtbank hoeft. Bij een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding wil de rechter u horen over wat u in het kader van de echtscheiding verdeeld houdt.

Nadat de rechter vervolgens uitspraak heeft gedaan over de inhoud van het verzoekschrift tot echtscheiding, is de echtscheiding nog niet definitief. Dit is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek daartoe moet binnen zes maanden worden gedaan nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank definitief geworden is. Dan pas is namelijk de hoger beroepstermijn verstreken.

Hoger beroep

U kunt hoger beroep aantekenen bij het gerechtshof als u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank of met een onderdeel ervan. Dit moet u binnen drie maanden doen. Uw advocaat van Het Familierechthuis staat u in deze procedure bij.

Voorlopige voorzieningen

Het is niet ondenkbaar dat u en uw partner het niet eens zijn over de zaken die op korte termijn moeten worden geregeld. Komt u er beiden in overleg niet uit, dan kan de rechter gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen. Zaken als het tijdelijk gebruik van de woning en de voorlopige toewijzing van de minderjarige kinderen kunnen namelijk niet wachten. De voorlopige voorziening die getroffen wordt door de rechter geldt dan alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Horen kinderen

Heeft u minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder, dan zal de rechter de kinderen uitnodigen om hen te horen over de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders. De kinderen kunnen eventueel ook schriftelijk hun standpunten kenbaar maken. Het gaat er hier niet om dat de kinderen mogen of moeten kiezen, zij worden enkel gehoord in een kwestie.

Voor vragen over de gang van zaken bij een echtscheiding kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies, óók indien er sprake is van een echtscheiding met internationale aspecten. Ook dan kunnen wij u namelijk van rechtsbijstand voorzien.

U kunt direct contact opnemen met Het Familierechthuis. Wordt u liever zelf gebeld? Klik dan op ‘mail ons‘ en verstuur uw contactinformatie, dan bellen wij u op zodra het u uitkomt. U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloop spreekuur.