Skip to content
Bel direct 077-3983000

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat voorafgegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden? Etc. Scroll naar beneden voor meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Scheiden op eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek
  • Welke zaken moeten er geregeld worden bij een echtscheiding?
  • De echtscheidingsprocedure

SCHEIDEN OP EENZIJDIG OF GEMEENSCHAPPELIJK VERZOEK

Voor een echtscheiding is verplicht een advocaat nodig. Enkel een advocaat is namelijk bevoegd om een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. U heeft daarbij twee opties: u laat samen door één advocaat een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek indienen, of u laat door uw eigen advocaat de echtscheiding op eenzijdig verzoek aanvragen.

Wij gaan scheiden (echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek)

Een relatie beëindigen, niet tegen maar met elkaar!

Als u uit elkaar gaat en hierover samen goede afspraken kunt maken, dan heeft u slechts één advocaat nodig en niet ieder een eigen. Deze advocaat dient voor u beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. U kunt ervoor kiezen om u in het echtscheidingsproces samen te laten begeleiden door advocaat en/of door een mediator. Zij kunnen u bijstaan en van alle nodige informatie voorzien. De afspraken die u vervolgens samen maakt, zullen in een overeenkomst (het echtscheidingsconvenant) worden vastgelegd en gelijktijdig met het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend.

Ik/hij/zij wil scheiden (echtscheiding op eenzijdig verzoek)

Komt de beslissing om te scheiden van één kant, en zijn partijen het niet met elkaar eens over de scheiding, dan lopen emoties vaak hoog op. Soms zelfs zo hoog, dat ze het niet meer kunnen opbrengen om samen de echtscheiding en de gevolgen daarvan te bespreken. In dat geval hebben beide partijen, dus zowel u als uw partner, een eigen advocaat nodig. Een van de echtscheidingsadvocaten dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank en de andere partij kan zich daartegen met hulp van een advocaat verweren.


WELKE ZAKEN MOETEN ER GEREGELD WORDEN BIJ EEN ECHTSCHEIDING

Of u nu een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek tot echtscheiding indient, er zullen in ieder geval de nodige zaken afgesproken en geregeld dienen te worden.

Kinderen (hoofdverblijfplaats, omgang, alimentatie)

Heeft u minderjarige kinderen, dan moeten er verschillende regelingen worden getroffen.

Waar komen de kinderen te wonen? Hoe wordt het contact/de omgang met de beide ouders geregeld? Hoe ziet de kinderalimentatie eruit? Etc.

Ouders met minderjarige kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden de afspraken over de kinderen vastgelegd. Een echtscheidingsverzoek wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd om samen een ouderschapsplan op te stellen. Als ouders het uiteindelijk niet eens kunnen worden over de inhoud van het ouderschapsplan, kan aan de rechter gevraagd worden om over de geschilpunten een beslissing te nemen.

In een verzoekschrift moet namens ouders aangegeven worden op welke manier zij hun kind(eren) hebben betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Partneralimentatie

Gaat u scheiden, dan heeft één van de partners wellicht recht op partneralimentatie. Wij kunnen voor u berekenen wat uw huwelijksgerelateerde behoefte is en of u hierin zelf kunt voorzien, dan wel of de andere partner mogelijk dient bij te dragen in uw kosten van levensonderhoud.

Het betalen van partneralimentatie gebeurt periodiek (meestal maandelijks) gedurende een periode van maximaal twaalf jaar. Voorwaarde is wel dat de alimentatieplichtige partner het kan betalen. Hierover kunnen echter ook afwijkende of aanvullende afspraken gemaakt worden.

Verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Gemeenschap van goederen

Heeft u bij of voorafgaand aan het trouwen geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Bij gemeenschap van goederen is het in beginsel zo dat elke partner recht heeft op de helft van het vermogen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan uitsluitingsclausule bij schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen, waardoor deze buiten de gemeenschap van goederen vallen. Er dient aldus eerst vastgesteld te worden wat nu binnen de gemeenschap van goederen valt om vervolgens te bezien hoe er verdeeld moet gaan worden.

Mogelijke onderdelen van een verdeling van een gemeenschap kunnen bijvoorbeeld zijn de inboedel, een woning, (aandelen in) een onderneming, banksaldi, schulden, polissen met een op geld waardeerbare waarde, etc.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan is voor wat betreft de verdeling of verrekening in beginsel bepalend datgene wat u daarover in uw huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken. Inzage in deze huwelijkse voorwaarden is aldus een vereiste om daarover nader advies te kunnen uitbrengen. Indien de huwelijkse voorwaarden niet (correct) zijn nageleefd, kan het zijn dat er alsnog verdeeld moet worden alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

Toewijzing huurrecht woning

Indien er sprake is van een huurwoning zal er duidelijkheid dienen te komen over de vraag aan wie het huurrecht van die woning toekomt. Door het huwelijk wordt de andere partner namelijk automatisch medehuurder, ook al staat de huurovereenkomst niet op zijn of haar naam. Als partijen vervolgens gaan scheiden, dan hebben beide partijen evenveel recht om in het gehuurde te blijven wonen, zodat ook hieromtrent duidelijkheid dient te komen. U kunt hier ook samen afspraken over maken en deze laten vastleggen.

Pensioenaanspraken

Als u gedurende het huwelijk ouderdomspensioen opbouwt, dan moeten de aanspraken hierop na echtscheiding worden verevend. Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding bent u verplicht binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding de pensioenfondsen hiervan op de hoogte te brengen.


DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Eerste aanleg (bij de rechtbank)

De echtscheidingsprocedure begint formeel met het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank. Zoals hiervoor besproken kan dit zowel op gemeenschappelijk als op eenzijdig verzoek. De rechter zal beslissen op de inhoud van het verzoekschrift. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding zal dit in veruit de meeste gevallen gebeuren zonder dat u daarvoor naar de rechtbank hoeft. Bij een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding wil de rechter u horen over wat u in het kader van de echtscheiding verdeeld houdt.

Nadat de rechter over alle gedane verzoeken voldoende geïnformeerd is, zal hij of zij uitspraak doen. De uitspraak wordt vastgelegd in een echtscheidingsbeschikking. Daarmee is de echtscheiding echter nog niet definitief. Dit is pas het geval als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het verzoek daartoe moet binnen zes maanden worden gedaan nadat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank onherroepelijk (definitief) geworden is. De uitspraak wordt onherroepelijk na het verstrijken van de termijn om daartegen in hoger beroep te gaan. U kunt dit versnellen door allebei een zogenaamde ‘akte van berusting’ te ondertekenen. Daarmee geeft u aan dat u niet in hoger beroep zúlt gaan tegen de echtscheiding. Als u de beschikking na het onherroepelijk worden niet binnen zes maanden daarna laat inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, dan herleeft het huwelijk.

Voorlopige voorzieningen

Het is niet ondenkbaar dat u en uw partner het niet eens zijn over zaken die op korte termijn geregeld moeten worden. Komt u er beiden in overleg niet uit, dan kan de rechter gevraagd worden om voorlopige voorzieningen te treffen. Zaken als het tijdelijk gebruik van de woning en de voorlopige toewijzing van de minderjarige kinderen kunnen namelijk niet altijd wachten tot de volledige echtscheidingsprocedure is afgerond. De voorlopige voorzieningen die getroffen worden door de rechter gelden dan alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Daarna gelden de beslissingen zoals die in de echtscheidingsbeschikking worden vastgelegd.

Kindgesprek

Heeft u minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder, dan zal de rechter deze kinderen uitnodigen voor een kindgesprek. Daarin mogen zij, zonder dat de ouders dit horen, hun mening geven over de echtscheiding. Aan de kinderen zal niet gevraagd worden om te kiezen tussen hun ouders. Wel mogen zij hun eigen ideeën over de gevolgen van de scheiding aan de rechter vertellen. Dit mag ook door een briefje aan de rechter te sturen.

Hoger beroep

U kunt hoger beroep aantekenen bij het gerechtshof als u het niet eens bent met de beschikking van de rechtbank of met een onderdeel ervan. Dit moet u binnen drie maanden doen nadat de beschikking is gewezen. Uw advocaat van Het Familierechthuis kan u in deze procedure bijstaan.

In hoger beroep wordt door het gerechtshof opnieuw gekeken naar de punten uit de beschikking waar u het niet mee eens bent. De wederpartij mag daar vervolgens ook op reageren. Zo nodig, zal het gerechtshof een zitting inplannen. Daarna volgt er een nieuwe beschikking, waarin de uitspraak van het gerechtshof staat.

Na het hoger beroep is er alleen nog cassatie mogelijk. De Hoge Raad beoordeelt de zaak dan echter niet nogmaals inhoudelijk, maar kan alleen toetsen of de wet goed is toegepast.

Voor vragen over de gang van zaken bij een echtscheiding kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies, óók indien er sprake is van een echtscheiding met Internationale aspecten. Ook dan kunnen wij u namelijk van rechtsbijstand voorzien.

U kunt direct contact opnemen met Het Familierechthuis. Wordt u liever zelf gebeld? Klik dan op ‘mail ons‘ en verstuur uw contactinformatie, dan bellen wij u op zodra het u uitkomt. U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur.

Back To Top